• Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní firma ekocarrent s.r.o., se sídlem Spojovací 940/37, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 08187509, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314441 dále v textu označovaná jako jen „firma“

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

Článek 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy mezi objednatelem (dále jen „objednatel“) a firmou při poskytování stěhovacích služeb a se stěhováním souvisejících služeb (dále jen „stěhování“), jsou závazné pro firmu a objednatele a jsou nedílnou součástí smlouvy o stěhování uzavřené mezi objednavatelem a firmou. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky objednatele platí jen tehdy, jsou-li firmou písemně potvrzeny.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud písemná smlouva o stěhování nebo jiné písemné ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

V případě, kdy objednatel je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi firmou a objednatelem – spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy, se nepoužijí.

Článek 2. Uzavření smlouvy a její obsah

Objednavatel podává objednávku služeb firmě (dále jen „objednávka“), prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS, kontakty uvedeny na www.stehovaci-expert.cz anebo písemně na adresu firmy: Spojovací 940/37, Vysočany, 190 00 Praha 9.

V případě telefonické objednávky si firma vyhrazuje právo požadovat doručení objednávky písemnou formou a to alespoň prostřednictvím elektronické komunikace.

Objednatel může svou objednávku zrušit, a to faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, příp. jinak písemně, do okamžiku jejího přijetí firmou. Firma je oprávněna objednávku odmítnout. Objednávka také není přijata tehdy, pokud jí firma nepotvrdí doporučeným dopisem, faxem, e-mailem nebo jiným průkazným způsobem ve lhůtě tří dnů.

Objednávka musí obsahovat minimálně údaje požadované jako povinné v nezávazné objednávce na www stránkách firmy, pokud se strany nedohodnou jinak.

Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky objednavatele, přijetím jím udělené zakázky, případně je uzavřena přímo smlouva o stěhování.

Objednavatel výslovně uznává, že obsah smlouvy se řídí výhradně textem potvrzení objednávky nebo smlouvy o stěhování uzavřené s firmou, pokud ve lhůtě do tří dnů od uzavření nepožaduje od firmy provedení změny, což je považováno za nový návrh smlouvy. Možnost změny je však vyloučena v případě, že v této lhůtě již byla objednávka firmou zpracována do stavu, který možnost změny neumožňuje. Nastane-li takový případ, firma o něm objednavatele okamžitě informuje.

Další dodatečné změny smlouvy platí pouze v případě, že jsou ze strany firmy písemně potvrzeny.

Firma si v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření speciální písemné smlouvy, tj. smlouvy podle podmínek dle potvrzené objednávky a dalších specifických podmínek ji doplňujících, což firma sdělí objednateli jedním z výše uvedených způsobů doručování.

V případě zrušení jakékoliv již uzavřené smlouvy objednatel uhradí firmě smluvní pokutu ve výši 50 % z dohodnuté ceny. Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody, která se hradí v plné výši.

Článek 3. Odstoupení od smlouvy ze strany firmy, změna doby realizace zakázky

Firma si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě vyšší moci tj. okolností, které firma nemohla odvrátit, jež nastaly nezávisle na její vůli a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by firma tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smlouvy o stěhování tuto překážku předvídal, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup, včetně sjednání jiného termínu stěhování. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky a neobdržel žádné plnění, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu do 14 pracovních dnů.

Článek 4. Cena

Cena musí být dohodnutá před začátkem stěhování a to buď po návštěvě obchodního zástupce na místě stěhování, nebo v potvrzené objednávce.

Pro stanovení ceny stěhování platí ceník platný v den uzavření smlouvy uveřejněný na webových stránkách firmy na adrese www.stehovaci-expert.cz, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek 5. Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena, ledaže smlouva o stěhování určí jiný způsob, takto:

a) v hotovosti, a to ihned po dokončení a vyúčtování zakázky, proti příjmovému dokladu vystaveným zaměstnancem firmy;

b) platební kartou, pokud je vůz vybaven přenosným platebním terminálem, je možnost platit bezhotovostně kartou a to ihned po dokončení a vyúčtování zakázky;

c) bezhotovostně bankovním převodem předem, a to jako záloha podle odhadu ceny zakázky, přičemž po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp. vrácen přeplatek, s tím, že přeplatek i doplatek jsou splatné do 14 – ti kalendářních dní od dokončení zakázky na základě vystavené faktury;

d) bezhotovostně bankovním převodem na základě faktury vystavené okamžitě po provedení zakázky, se splatností do 14 – ti kalendářních dní od dokončení zakázky. Faktura se považuje za akceptovanou objednatelem, pokud nebude vrácena firmě do 5 – ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu pouze v případě nesplnění zákonných požadavků daňového dokladu, přičemž je povinen označit důvod vrácení faktury. Způsob úhrady ceny

zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny zakázky nebo její části je firma oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán před zahájením realizace zakázky. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny zakázky nebo její části o více než 30 dní se stanoví dohodou smluvních stran povinnost objednatele uhradit firmě smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každou odeslanou, byť i nedoručenou výzvu ke splnění závazku. Tato smluvní pokuta se vyúčtovává touto upomínkou a objednatel je povinen ji uhradit ve lhůtě v ní stanovené. Uhradí-li objednatel dlužnou částku včetně této smluvní pokuty ve lhůtě stanovené v upomínce, nebude firma požadovat po objednateli úhradu výše uvedené smluvní pokuty. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut firmou a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut objednatelem nezprošťuje objednatele povinnosti uhradit dlužný závazek a není tím ani dotčeno právo firmy domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají.

Článek 6. Součinnost objednatele

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejména řádně a včas:

a) zajistit příjezdové cesty a dostatečnou parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;

b) zajistit dostatečnou průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;

c) připravit věci určené ke stěhování (včetně jejich případného zabalení), jakož i potřebné průvodní dokumenty, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo;

d) informovat firmu zejména o povaze, rozměrech, váze a objemu nákladu nebo stěhovaných věcí;

Firma si vymiňuje, že předmětem stěhování nebudou zejména:

a) věci ohrožující lidský život nebo zdraví či jiné nebezpečné věci, jako jsou například výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod., které mohou způsobit škodu na zdraví nebo majetku;

b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci s nimi;

c) jiné věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů;

d) zvířata, ať již živá nebo mrtvá nebo rostliny

Pokud se firma a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese firma v žádném případě odpovědnost za vznik škody na těchto věcech, ani za škodu, těmito věcmi způsobenou. Za takto vzniklou škodu odpovídá vždy objednatel.

Objednatel je povinen informovat firmu o jakýchkoliv vlastnostech stěhovaných věcí, které by mohly mít vliv na bezpečnost nebo plynulost přepravy nebo na vznik škody.

V případě pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že firma je povinna nahradit oprávněným osobám škodu, přičemž předmětná škoda byla způsobena v přímé příčinné souvislosti s porušením

smluvních povinností ze strany objednatele, má firma vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši této škody.

Objednatel odpovídá za to, že elektrospotřebiče, stroje, zařízení a jiné věci obdobného charakteru jsou před předáním dodavateli ve stavu mimo provoz, resp. ve stavu určeném podle technických manuálů či návodů na použití pro případ stěhování. Objednatel rovněž odpovídá za to, že skříně, trezory a jiné věci obdobného charakteru jsou před předáním dodavateli uzamčeny, či jinak obdobným způsobem bezpečně uzavřeny, s tím, že před uzamčením, resp. uzavřením objednatel předá dodavateli seznam obsahu těchto věcí, jehož pravdivost písemně potvrdí obě strany. V případě stěhování cenin, šperků a jiných předmětů v ceně nad 10.000,- Kč (i jednotlivě) je povinností objednatele na tuto skutečnost dodavatele předem upozornit; tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v písemném potvrzení podle předchozí věty.

Objednatel je povinen zabezpečit, aby se při započetí stěhování nenacházely v prostorách stěhování předměty, včetně cenin, šperků, peněz, osobních dokladů, starožitností, mobilních telefonů, drobné elektroniky, osobních věcí apod., které nejsou sjednaným předmětem stěhování.

Článek 7. Reklamace, náhrada škody

Objednatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných věcí nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

Objednatel je povinen zkontrolovat stěhované věci při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo, bezprostředně poté. V případě, že objednatel zjistí poškození vzniklé při stěhování, sepíše se zástupcem firmy reklamační protokol nebo zápis. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. V případě odmítnutí podepsat reklamační protokol nebo zápis ze strany objednatele zástupce firmy tuto skutečnost uvede do protokolu, resp. zápisu, spolu s poznámkou, zda k takovému odmítnutí byl dán důvod.

Firma odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou jeho zaviněním na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných věcí, resp. příslušných prostor v důsledku škodní události snížila. Firma odpovídá vždy nejvýše do částky 100.000,- Kč a v každém případě pouze za skutečně vzniklou přímou škodu na věcech, nikoliv za ušlý zisk, škodu následnou, nepřímou, resp. škodu s prvotní škodou související apod.

Firma rovněž není odpovědná za škodu, způsobenou na stěhovaných věcech osobou přijímající či odesílající stěhované věci, resp. objednatelem, nebo která vznikla v důsledku jednání objednatele, včetně případu vzniku škody, kdy firma upozornila objednatele na potřebu zajištění ochrany stěhovaných věcí např. obalovými materiály, a objednatel na původních dispozicích zakázky trval. Pokud potřeba zajištění ochrany stěhovaných věcí není při zahájení realizace zakázky poznatelná, odpovídá za vzniklou škodu v plné míře objednatel bez dalšího.

Firma dále není zodpovědná za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných věcí.

Aniž by se to jakkoliv dotýkalo výše uvedeného, firma odpovídá za prokazatelné mechanické poškození (poškození povrchu, deformace, praskliny) věcí, nikoliv za funkčnost těchto zařízení. Firma

rovněž neodpovídá za ztrátu obsahu skříní, trezorů a jiných věcí obdobného charakteru, které nebyly před stěhování objednatelem uzamčeny či jiným způsobem bezpečně uzavřeny anebo u nichž nebyl před vlastním stěhováním sepsán a oboustranně potvrzen seznam podle čl. 6. těchto VOP. Firma neodpovídá za škodu na ceninách, špercích a jiných předmětech v ceně nad 10.000,- Kč (i jednotlivě), pokud objednatel na tuto skutečnost firmu předem neupozornil anebo pokud tato skutečnost není vyznačena v písemném potvrzení podle čl. 6., těchto VOP.

Firma neodpovídá za ztrátu předmětů, včetně cenin, šperků, peněz, osobních dokladů, starožitností, mobilních telefonů, drobné elektroniky, osobních věcí apod., které se nacházejí v prostorách, kde firma provádí stěhování a které přitom nejsou sjednaným předmětem stěhování. Firma neodpovídá za kvalitu balení ani za kvalitu obalových materiálů, pokud si objednatel připravuje věci na převoz sám, za použití vlastních obalových materiálů. Firma také nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené.

Firma neodpovídá za jednání a výskyt jakýchkoliv osob, které nejsou zaměstnanci firmy (nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů), včetně zástupců objednatele nebo náhodných osob, které nemají žádný vztah k dodavateli ani k objednateli, obyvatelů či uživatelů objektu (sousedů), kolemjdoucích, dalších dělníků, stavbařů, zaměstnanců jiných stěhovacích nebo úklidových firem apod., a které se pohybují v prostorách, kde probíhá stěhování. Firma také neodpovídá za případné škody způsobené těmito osobami.

Článek 8. Doručování

Zasílání písemností mezi smluvními stranami se řídí následujícímu zásadami:

Objednatel zasílá písemnosti firmě na adresu jejího sídla. Firma zasílá písemnosti objednateli na adresu uvedenou v objednávce nebo písemné smlouvě a nebo na jinou adresu, kterou jí objednatel písemně sdělil. Jsou-li písemnosti objednateli zasílány doporučeně, považuje se za den doručení: 1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak 2. den odmítnutí převzetí zásilky objednatelem 3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si objednatel zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se objednatel o uložení nedozvěděl 4. den, kdy firma byla vyrozuměna o tom, že se zásilku objednateli nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

Článek 9. Řešení sporů

1. Právní vztah mezi objednatelem a firmou se řídí právním řádem České republiky. 2. Objednatel a firma si pro případ sporu sjednali místní příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo firma

Článek 10. Práva duševního vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech (registrovaných a neregistrovaných) práv duševního vlastnictví týkajících se webových stránek a materiálu na nich publikovaného s výjimkou práv duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky, loga, a servisní značky (společně dále jen “ochranné známky”) uvedené na webových stránkách jsou našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výjimkou všech práv duševního vlastnictví třetích stran. Naše ochranné známky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou, které nejsou naše, způsobem matoucím pro zákazníky nebo způsobem, který by nás poškozoval či diskreditoval.

Není dovoleno odstraňovat naše upozornění o autorských právech, ochranné známky či jiná oznámení ohledně vlastnických práv.

Text, grafika, loga, ikony, obrázky, audio ukázky, video ukázky, digitální soubory ke stahování, datové kompilace, interaktivní obsah a skripty jsou naším duševním vlastnictvím a je zakázáno je kopírovat, používat či napodobovat bez našeho souhlasu, jak je uvedeno ve Smlouvě {jmenovitě v (1) Přihláška a smlouva nezávislého marketéra, (2) Všeobecné obchodní podmínky, (3) Zásady a postupy, (4) Etický kodex a (5) Plán odměn}. Souhrn a vzhled veškerého obsahu na webových stránkách je výhradně naším vlastnictvím. Nic z toho, co je uvedeno na webových stránkách nemá být chápáno jako přímé či nepřímé ani jiné udělení licence nebo nároku na využití jakéhokoli práva duševního vlastnictví naší společnosti nebo jakékoli třetí strany bez našeho svolení.

Na webové stránky a služby dostupné prostřednictvím nich se může vztahovat i jedna nebo více dosud nevyřízených patentových přihlášek a/nebo patentů v našem vlastnictví. Zneužití duševního vlastnictví zveřejněného na webových stránkách anebo jiného obsahu na webových stránkách je přísně zakázáno.

Je povoleno tisknout kopie a stahovat části jakékoli stránky v rámci webových stránek pro vlastní potřebu a upozorňovat ostatní na materiály zveřejněné na webových stránkách.

Je zakázáno upravovat fyzické či digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si jakýmkoli způsobem vytiskli nebo stáhli, a používat jakékoli ilustrace, fotografie, videa či audio sekvence, či jakoukoli grafiku samostatně bez doprovodného textu.

Ve všech případech je nutné, abychom my (či kterýkoli identifikovaný přispěvatel) byli uvedeni jako autor materiálů zveřejněných na webových stránkách a majitel duševního vlastnictví na webových stránkách.

V případě, že vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část webových stránek SŤEHOVACÍ EXPERT v rozporu s ustanoveními těchto VOP, musíte jakékoli kopie vytvořených materiálů na naši žádost vrátit nebo zničit.

Rovněž upozorňujeme, že můžeme vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném podle zákona. Rozhodneme-lise v jakémkoli okamžiku nevymáhat či neuplatňovat svá zákonná práva v souvislosti s porušením našich práv duševního vlastnictví, neztrácíme tím možnost uplatnit či vymáhat tato práva v budoucnu.

Autorská práva a ochranné známky třetích stran

Jména, loga a ikony třetích stran označující produkty a služby třetích stran zde uvedené jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.

Veškeré ostatní názvy produktů a/nebo značek nebo společností zde uvedených jsou chráněny autorskými právy a/nebo jsou ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

Firma si vyhrazuje právo změnit tyto VOP uveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách www: stehovaci-expert.cz a nejpozději 1 kalendářní den před účinností změny.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) objednatele jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od objednatele jsou využívány výhradně pro interní potřeby firmy za účelem úspěšného splnění smlouvy a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případného subdodavatele za účelem bezproblémového splnění smlouvy.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednavatel odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi firmy. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti objednatele odstranit z databáze.

Objednatel svým podpisem objednávky, smlouvy o stěhování, popř. dohody o úhradě závazku stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek firmy, považuje je za jasné, srozumitelné a určité a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy o stěhování, tj. smluvního vztahu mezi firmou a objednatelem a vzal na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou závazné pro úpravu vztahů smluvních stran.

Firma je oprávněna postoupit práva a převést povinnosti, vyplývající z každé jednotlivé smlouvy o stěhování, vcelku nebo částečně, na třetí osobu.

Článek 12. Platnost a účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2020.

Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle firmy, ve všech provozovnách firmy a je zveřejněno na internetové stránce firmy: www.stehovaci-expert.cz.

V Praze dne 30. 12. 2020

Často kladené otázky

Jaká je pracovní doba stěhovacího týmu EXPERT?
Náš stěhovací tým pracuje již od brzkého rána. Stěhování realizujeme i o víkendech a svátcích – bez příplatku! Konkrétní čas i termín je však zcela v režii našich zákazníků. Vždy se vám maximálně přizpůsobíme. Stačí se domluvit.
Je možné si objednat pouze přepravu? Stěhování chci provést svépomocí.
Ano, samozřejmě. Zajistíme pouze přepravu, připravíme auto s řidičem dle vaší poptávky. Po domluvě vám pak řidič může pomoci s nakládáním nebo vykládáním. Poskytujeme jak dílčí, tak komplexní služby.
Jakým způsobem probíhá úhrada vašich služeb?
Standardně si účtujeme smluvenou cenu po odvedení práce platbou v hotovosti. V případě firemních zakázek a rozsáhlejších prací je možné se domluvit na platbě převodem na účet.

Spolehlivé stěhovací služby kterýkoliv den v roce

Svátky, víkendy bez příplatku. Zajistíme za vás kompletní stěhování od A do Z. Zavolejte ještě dnes.
6. listopad 2020

Jak se připravit na stěhování bytu

 Jak na to, když už jste se rozhodli přestěhovat a den D se blíží!
28. říjen 2020

Sedmero úspěšného stěhování

Určete si čas, ve kterém chcete stěhování zvládnout. Máte na to odpoledne, víkend či pár dní. Rozmyslete si, zda si věci chcete zabalit sami, neb...

Kontakty

  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Mobil: (+420) 606 560 230

Stěhovací Expert

  • Adresa: Spojovací 940/37
    Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha

Created by digimagic.cz